Frågor & svar

Du kan abonnera på olika typer av tjänster som distribueras i fiber. I dagsläget är det fast telefoni – även kallad IP telefoni, TV kanaler och Bredband.

Praktiskt går det till så att vi handlar upp en kommunikationsoperatör (dom kallas ofta förkortat KO). Denna operatör har ett antal tjänsteleverantörer som han samarbetar med och som kan leverera olika typer av tjänster. KO har också en hemsida där man gå in och välja och beställa dom tjänster man vill ha.

Eftersom vi inte har handlat upp någon KO ännu så det är lite svårt att lämna exakta besked om hur tjänsterna ser ut och vad det kostar men så mycket vet vi att det kommer finnas en uppsjö av olika varianter och kombinationer av tjänster.

Särskilt intressant är att det kommer mer och fler varianter i form av olika korttidsavtal som är anpassade för fritidsboende, inte minst viktigt i vår förening där mer än ¾ delar av fastigheterna är fritidsfastigheter.

Normalpriser för bredband är mellan 200 och 300 kr/månad, men det finns betydligt dyrare också.

Normalpriser för TV paket är mellan 200 och 500 kr/månad naturligtvis beroende på hur många och vilka kanaler du vill se på

Normalpriset för telefoni är ca 50 kr/månad men ofta kan du få telefoni gratis om du också abonnerar på bredband och TV (s.k. Trippel Play)

www.oppenfiber.se är en portal av många där du kan jämföra olika abonnemang och se vad det kostar, men tänk på att detta bara är exempel, vi kan inte presentera mer exakta uppgifter förrän vi har bestämt att genomföra projektet och handlat upp KO. Tänk också på att priserna på denna portal inkluderar nätavgift, priserna speglar alltså summan av abonnemangsavgiften för tjänster och nätavgiften till föreningen.

Om du tycker det verkar rörigt och svårt att förstå vad som passar dig bäst så misströsta inte, vi planerar att skapa någon form av hjälpfunktion som kommer att kunna hjälpa dig.

När det gäller kostnaden så tillkommer olika föreningskostnader, dessa finns beskrivna under ”Vad kostar det att ansluta sig mm”

Kostnaderna utgörs av sex delar:

1 = Medlemsavgift (årsavgift) till föreningen. Denna bestäms av medlemmarna på föreningsstämman. Normalt är ca 100 kr per år och den är momsbefriad. Du måste vara medlem och betala medlemsavgiften för att vara en del av fibernätet och abonnera på tjänster.

2 = Insats som är momsbefriad. Enkelt utryckt är det kostnaden för att bygga fibernätet minus moms och minus statsbidraget. Denna kostnad fördelas sedan på antalet anslutningar och detta blir insatsen per anslutning. Budgeten som är gjord baserad på förprojekteringen visar på en total kostnad på ca 8 miljoner kr när moms och statsbidrag är fråndraget. Om vi t.ex. blir 400 anslutningar så blir det ca 20 000 kr i insats och om vi blir 500 anslutningar så blir insatsen ca 16 000 kr.

3 = Anslutningsavgift som beläggs med moms. Anslutningsavgiften betalar anslutningen av fiberkabeln in i den avslutande dosan i fastigheten och avgiften kan variera från fall till fall, ibland ingår den i kostnaden för att bygga nätet. Styrelsen beslutar hur stor anslutningsavgiften skall vara och vi har tänkt oss att den är 0 kr för dom som är med i starten. Om man ansluter sig efter att projektet börjat men innan det är färdigbyggt blir avgiften 3000 kr. Om man ansluter sig efter att fibernätet är byggt blir avgiften betydligt högre, förmodligen högre än insatsen, se punkt 2 ovan.

För extra anslutningar blir anslutningsavgiften lika med halva insatsen enligt punkt 2, men då betalas å andra sidan ingen insats.

4= Aktiveringskostnad som beläggs med moms. Detta är en kostnad som kommunikationsoperatören tar ut för att aktivera just din anslutning. Denna kostnad ingår normalt i kostnaden för att bygga nätet. Om man vill aktivare sin anslutning senare, efter att bygget är klart, så får man betala den kostnad som styrelsen bestämmer.

5 = Nätavgift som beläggs med moms. Nätavgiften är en ersättning för att föreningen tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Avgiften skall bl.a. täcka föreningens kostnader för administration, drift, underhåll, försäkring, värdeminskning mm. Om man har fiber via ett nät som ägs av en kommersiell aktör så ingår nätavgiften i kostnaden för den tjänst som man abonnerar på, så är det t.ex. på www.oppenfiber.se . Nu ägs ju fibernätet av föreningen och nätavgiften skall därför betalas till föreningen. Vi vet ännu inte hur stor denna avgift kommer att bli men vi arbetar för att den blir närmare 50 kr/månad än 100 kr/månad.

Om du inte är aktiverad och inte abonnerar på några tjänster så kommer du att få betala en reducerad nätavgift.

6 = Kostnaden för abonnerad tjänst. Denna finns beskriven under ”Vad kan jag använda fibern till och vad kostar det?”

 

Ja visst, det går alldeles utmärkt att få extra anslutningar inom samma fastighet. För den ”första/huvud” anslutningen betalas insatts men för den extra anslutningen betalas ingen insatts. Istället betalas en förhöjd anslutningsavgift som motsvarar halva insatsen. OBS att den förhöjda anslutningsavgiften momsbeläggs så den blir i verkligheten högre än halva insatsen. Medlemmen betalar bara en medlemsavgift. För varje extra anslutning betalas nätavgift.

Det är svårt att svara på denna fråga, det är så många olika faktorer som spelar in. Den viktigaste faktorn är nog att vi måste bli tillräckligt många medlemmar och uppnå tillräckligt många anslutningar för att få en god ekonomi i projektet. Det är föreningsstämman, dvs. alla medlemmar, som bestämmer när detta skett. Men sedan är också myndigheternas handläggning en viktig faktor. Och det gäller inte bara beslutet om vi får stadsbidrag, myndigheterna skall också handlägga frågor om skydd av fornminnen, om skydd av naturskydd, om förläggning av ledning i vatten (t.ex. kabeln till Härön) och om ledningsrätt mm. Men vi har ändå en plan som vi arbetar efter och om vi kan ha en extra föreningsstämma under hösten 2016 som beslutar om att köra projektet hoppas och tror vi att fibernätet kan vara klart och driftsatt sent 2017 eller våren 2018. Efter det kan vi alltså abonnera på de tjänster som levereras på fibernätet.

Visst kan du det! Men vad du skall tänka på är att det blir mycket dyrare. För det första kan du inte tillgodoräkna dig statsbidraget på 40 %. Dessutom måste ju en del arbeten göras i efterhand, efter att anläggningsarbetena är klara, och dom måste du betala extra för. Styrelsens bedömning är att totalkostnaden för dig blir minst det dubbla mot om du är med från början.

Det är alltså viktigt att du går med snarast om du vill försäkra dig om billigaste pris.

För det första måste du bli medlem i föreningen. Se ”Kan jag bli medlem” och ”Hur anmäler jag mig till medlem i föreningen?”.

I ett senare skede kommer ett bindande anslutningsavtal att upprättas mellan dig och föreningen.

OBS! Med fastighet nedan menas markytan (tomt) som är registrerad i fastighetsregistret med traktnamn och nummer, t.ex. Klövedals Hällene 1:46. En fastighet kan vara obebyggd eller ha en eller flera byggnader.

Vem som kan bli medlem framgår av föreningens stadgar § 4
Grundregeln är att det är fastighetsägaren, enskild person eller juridisk person, som kan bli medlem. Fastigheten skall ligga inom föreningens verksamhetsområde. Om det finns flera delägare kan bara en person bli medlem och han/hon får då representera hela fastigheten. Om en medlem har flera fastigheter så betalas bara en medlemsavgift.

      Man måste vara medlem i föreningen för att kunna vara en del av fibernätet och för att kunna abonnera på tjänster i nätet.

Juridiska personer (t.ex. Bolag och Bostadsrättsföreningar) som inte äger fastigheten:
Om ni vill bli medlemmar skall styrelsen pröva ansökan enligt stadgarna § 4 och intyg att fastighetsägaren själv inte vill bli medlem krävs som minimum.

Föreningar/bystugor/arrendator mm som inte äger fastigheten:
Om ni vill bli medlemmar skall styrelsen pröva ansökan enligt stadgarna § 4 och intyg att fastighetsägaren själv inte vill bli medlem krävs som minimum.

Hyresgäster/bostadsrättsinnehavare som inte äger fastigheten:
Fastighetsägaren är medlem och skaffar anslutning. Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren kan köpa aktivering och tjänster av Kommunikationsoperatören och/eller fiberföreningen, eller också så köps detta genom medlemmen (fastighetsägaren). Om fastighetsägaren inte vill bli medlem kan Hyresgäster/bostadsrättsinnehavare ansöka hos styrelsen att själva bli medlemmar. Styrelsen prövar ansökan enligt stadgarna § 4 och intyg att fastighetsägaren själv inte vill bli medlem krävs som minimum.

Du anmäler dig på föreningens hemsida, www.klovedalfiber.se under fliken ”Bli medlem”. Glöm inte att betala in Årsavgiften och Första insatsen enligt instruktionerna.

Tyvärr har det visat sig att vi får in många ofullständiga eller rent felaktiga ansökningar och betalningar så vi vill gärna uppmana dig att följa instruktionerna noga. Vi har höga krav på vårt medlemsregister för att kunna uppfylla alla krav från myndigheterna m.fl.

Och så vill vi naturligtvis ha korrekta kontaktuppgifter till dig så att vi kan kommunicera med dig om allt som händer föreningen.

Oavsett om det rör privat mark eller olika typer av samfälligheter eller andra markägare är vi skyldiga att skriva avtal om ledningsrätt med varje fastighetsägare som berörs av fiberförläggningen. Styrelsen kommer därför att ta kontakt med berörda fastighetsägare och diskutera ett avtal om ledningsrätt. Det finns standardiserade avtal som vi försöker använda i första hand.

Vi har också ansökt om Förrättning för ledningsrätt hos Lantmäteriet. Om det uppstår svåra diskussioner som vi inte kan lösa kommer Lantmätaren att ta hand om detta. Vi har dock för avsikt att använda Lantmätaren så lite som möjligt eftersom det kostar pengar för föreningen, och det får ju alla vara med att bekosta.

Vad gäller ersättning för intrång i mark kommer vi att använda oss av Lantmäteriet schablonersättningar men hoppas samtidigt att så många som möjligt avsäger sig anspråk på ersättning, allt för att göra projektet så billigt som möjligt.

För fiber som förläggs på din egen fastighet för att du själv skall få en anslutning (dvs. från din tomtgräns till din byggnad) kommer vi inte att ansöka om ledningsrätt och inte heller betala intrångsersättning. Vi tänker istället reglera rättigheter och skyldigheter i dessa fall i anslutningsavtalet mellan föreningen och medlemmen.

Det går alldeles utmärkt! Det finns två huvudvarianter av förberedande anslutningar:

Fiber dras fram men ansluts inte till byggnaden
Passar bra för t.ex. obebyggda fastigheter. Förslagsvis dras fibern till tomtgräns, eller annan lämplig punkt. Insatts och medlemsavgift betalas men ingen anslutningsavgift och ingen aktiveringskostnad. Du betala reducerad nätavgift eftersom du inte kan använda tjänster. Anslutning betalas i samband med inkoppling i byggnaden och aktiveringskostnaden betalas vid aktivering, båda enligt självkostnadsprincipen. Efter aktivering betalas full nätavgift.

Fibern är ansluten till byggnaden men aktiveras inte
Passar bra t.ex. om du vill ha allt färdigt men inte vill abonnera på några tjänster ännu. Insats och medlemsavgift och anslutningsavgift betalas. Du betalar reducerad nätavgift eftersom du inte kan använda tjänster. Vid aktivering betalas aktiveringskostnad enligt självkostnadsprincipen. Efter aktivering betalas full nätavgift.