Om ni skall dra fiber över min mark, vad gäller då?

2016-04-26  

Oavsett om det rör privat mark eller olika typer av samfälligheter eller andra markägare är vi skyldiga att skriva avtal om ledningsrätt med varje fastighetsägare som berörs av fiberförläggningen. Styrelsen kommer därför att ta kontakt med berörda fastighetsägare och diskutera ett avtal om ledningsrätt. Det finns standardiserade avtal som vi försöker använda i första hand.

Vi har också ansökt om Förrättning för ledningsrätt hos Lantmäteriet. Om det uppstår svåra diskussioner som vi inte kan lösa kommer Lantmätaren att ta hand om detta. Vi har dock för avsikt att använda Lantmätaren så lite som möjligt eftersom det kostar pengar för föreningen, och det får ju alla vara med att bekosta.

Vad gäller ersättning för intrång i mark kommer vi att använda oss av Lantmäteriet schablonersättningar men hoppas samtidigt att så många som möjligt avsäger sig anspråk på ersättning, allt för att göra projektet så billigt som möjligt.

För fiber som förläggs på din egen fastighet för att du själv skall få en anslutning (dvs. från din tomtgräns till din byggnad) kommer vi inte att ansöka om ledningsrätt och inte heller betala intrångsersättning. Vi tänker istället reglera rättigheter och skyldigheter i dessa fall i anslutningsavtalet mellan föreningen och medlemmen.